Archive for the ‘Uncategorized’ Category

“ഹലോ!!!”
“എന്താടാ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ??”
(ഞാൻ അങ്ങൊട് വിളിച്ച ഫോൺ അല്ലെ?? അപ്പ എനിക്ക് ഓർമ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ വിളിച്ചത് 🤔🤔🤔??)

ചിന്തിത്തിരിക്കാൻ സമയം ഇല്ല.. എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിക്കണം..
ഒരു പ്രവാസി ആയി പോയി!! 

ആരാണ്ട് പറഞ്ഞത് പോലെ, “നീ അവന്റെ ഭാഗത് നിന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ?”

ആരോട് പറയാൻ? ആര് കേൾക്കാൻ??

ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ഭാഗത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണോ??😏😏😏

ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ വലിയ തെറ്റ്!!
ജീവിതം അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു!!

പഠിക്കാൻ ഇനിയും കുറെ ബാക്കി!!
പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശെരിയല്ല!!

എന്തോ അങ്ങനെ ആയിപോയി !!
പഠിക്കണം.. വളരണം!!

Advertisements

Saviour of HUMANITY!!

Posted: March 15, 2011 in Uncategorized

Its not a Religious POST!!!

Some famous Quotes made on Muhammad (pbuh) by so called Legends!!

Muhammad was the soul of kindness, and his influence was felt and never forgotten by those around him.

– Diwan Chand Sharma
The Prophets of the East, Calcutta 1935, p. l 22.

________________________

Muhammed is the most successful of all Prophets and religious personalities.

– Encyclopedia Britannica

________________________

The founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammed. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?

– Lamartine
Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol. 11 pp. 276-277

________________________

In little more than a year he was actually the spiritual, nominal and temporal rule of Medina, with his hands on the lever that was to shake the world.

– John Austin
Muhammad The Prophet Of Allah in T.P.’s and Cassel’s Weekly for 24th September 1927

________________________

I have studied him – the wonderful man – and in my opinion far from being an anti-Christ he must be called the saviour of humanity.

– George Bernard Shaw
The Genuine Islam

________________________

How, for instance, can any other appeal stand against that of the Moslem who, in approaching the pagan, says to him, however obscure or degraded he may be ‘Embrace the faith, and you are at once equal and a brother.’ Islam knows no color line.

– S. S. Leeder
Veiled Mysteries of Egypt

________________________

Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the greatest influence upon the human race… Mohammed

– John William Draper
M.D., L.L.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol.1, pp.329-330

________________________

He was Caesar and Pope in one; but he was Pope without Pope’s pretensions, Caesar without the legions of Caesar: without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; if ever any man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Mohammed, for he had all the power without its instruments and without its supports.

– Bosworth Smith
Mohammad And Mohammadanism, London, 1874, p. 92.

________________________

It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Qur’aan about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, or ‘Allah’, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of Allah.

– Prof. Keith Moore
One of the world’s prominent scientists of Anatomy and Embryology, University of Toronto, Canada.

________________________

Thinking about many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years with very complicated and advanced technological methods that this is the case.

– Prof. Alfred Kroner
One of the world’s most famous geologist

________________________

It seems to me that Muhammad was a very ordinary man. He could not read or write. In fact, he was illiterate. We are talking about 1400 years ago. You have someone who was illiterate making profound pronouncement and statements and are amazingly accurate about scientific nature. I personally cannot see how this could be mere chance. There are too many accuracy’s and, like Dr. Moore, I have no difficulty in my mind in concerning that this is a divine inspiration or revelation which led him to these statements.

– Dr. T.V.N. Persaud
Professor of Anatomy and Head of the Department of Anatomy, and a professor of Pediatrics and Child Health, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.

________________________

Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth which was revealed to him as an enlightenment by the One Who is an eligible Creator. This Creator must be Allah, or Allah. Therefore, I think this is the time to say ‘Laa ilaaha illallah’, that there is no Allah to worship except Allah, ‘Muhammad Rasool Allah’, Muhammad is messenger of Allah…

– Prpf. Tagata Tagasone
Formerly Head of the Department of Anatomy and Embryology at the University of Shiang Mai in Thailand. He is now the Dean of the College of the Medicine at the University rofessor of Anatomy.

________________________

The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes! There is Muhammad, the Prophet. There is Muhammad, the Warrior; Muhammad, the Businessman; Muhammad, the Statesman; Muhammad, the Orator; Muhammad, the Reformer; Muhammad, the Refuge of Orphans; Muhammad, the Protector of Slaves; Muhammad, the Emancipator of Women; Muhammad, the Judge; Muhammad, the Saint. All in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is alike a hero.” … Muhammad is the “Perfect model for human life.”

– Prof. Ramakrishna Rao
Muhammad the Prophet of Islam

________________________

I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him – the wonderful man and in my opinion for from being an anti-Christ, he must be called the Saviour of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today.

– George Bernard Shaw
The Genuine Islam, Vol. 1, No. 81936

________________________

My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level.

– Michael H. Hart
The 100: A Ranking Of The Most Influential Person In History, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, p. 33.

________________________

People like Pasteur and Salk are leaders in the first sense. People like Gandhi and Confucius, on one hand, and Alexander, Caesar and Hitler on the other, are leaders in the second and perhaps the third sense. Jesus and Buddha belong in the third category alone. Perhaps the greatest leader of all times was Mohammed, who combined all three functions. To a lesser degree, Moses did the same.

– Professor Jules Masserman

________________________

It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I re-read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher.

– Annie Besant
’The Life And Teachings Of Muhammad’, Madras, 1932, p. 4.

________________________

He was the most faithful protector of those he protected, the sweetest and most agreeable in conversation. Those who saw him were suddenly filled with reverence; those who came near him loved him; they who described him would say, “I have never seen his like either before or after.” He was of great taciturnity, but when he spoke it was with emphasis and deliberation, and no one could forget what he said…

– Lane Poole
‘Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad’

________________________

His military triumphs awakened no pride nor vain glory as they would have done had they been effected by selfish purposes. In the time of his greatest power he maintained the same simplicity of manner and appearance as in the days of his adversity. So far from affecting regal state, he was displeased if, on entering a room, any unusual testimonial of respect was shown to him.

– Washington Irving
‘Life of Muhammad,’ New York, 1920

________________________

I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind… I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophet’s biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life.

– Mahatma Gandhi
Leader who brought the cause of India’s independence from British colonial rule. Statement published in “Young India”, 1924

________________________

Like almost every major prophet before him, Muhammad fought shy of serving as the transmitter of God’s word sensing his own inadequacy. But the Angel commanded ‘Read’. So far as we know, Muhammad was unable to read or write, but he began to dictate those inspired words which would soon revolutionize a large segment of the earth: “There is one God”.”
“In all things Muhammad was profoundly practical. When his beloved son Ibrahim died, an eclipse occurred and rumors of God ‘s personal condolence quickly arose. Whereupon Muhammad is said to have announced, ‘An eclipse is a phenomenon of nature. It is foolish to attribute such things to the death or birth of a human being’.”
“At Muhammad’s own death an attempt was made to deify him, but the man who was to become his administrative successor killed the hysteria with one of the noblest speeches in religious history: ‘If there are any among you who worshiped Muhammad, he is dead. But if it is God you Worshiped, He lives for ever’.

– James Michener

‘Islam: The Misunderstood Religion,’ Reader’s Digest, May 1955, pp. 68-70

(purely personal – comments will be appreciated)

20 years ago, we had only 1 channel, and hardly 3-4 good prorammes to watch!!!

Now, We got more than 100s of channels, still hardly 3-4 good programmes to watch!!!

Now thats the real Statistic!!! All in the mean time, Ads running along with them did had a very good improvements..

Lemme take your time, I bet you will enjoy following 4 ads*!!

* – Watch FULL VIDEO, to njy nd feel the essence od AD!!

4.IPL 2011

Ab Susheela ki Jawani bi Nahi chalega, kyunki BHARATH BAND starts from April 8th!!

– 

3.Vodafone 3G

Zoozoo is Back in style, Watch the related videos too.. Loads of FUN!!!

2.Amul Macho

Now this AD shows HOW ADs should be… Awesome Work by SAIF

1.Fevicol

As usual, Fevicol did had the message, STRONG BOND!!!

“MAZHBOOTH JODI”

NOW thats what I felt like BEST!!! Make me more HAPPY with your comments!!!!

😀
I fly!!

Posted: March 10, 2011 in Uncategorized

Feb 26 3:32:09PM

It was all of a sudden, J E R O M was calling,  “SASI, Adventure campaign going on at Muzhapilangaad Beach” …

Me: “Sexy, when can we start?”

J: “Wait, lemme call JAVED and confirm as he got a car… ;)”

Me: “lovely, do it fast”

J:”SASI, but the campaign is to hit Muzhapilangaad by March 1st, we ll go the second day.. I ll let you know”

2nd Mar 10:08:45AM

calling…. J E R O M

Me: “SASI, whats the plan??”

J: “Will start at 3pm, be ready”

Me: “Wokay, DONE!!”

02:23:35:PM

Ding Dong…

J E R O M, with ISI Marked Helmet in his Hand, and 150cc Pulsar parked aside standing with BATA chappels on his foot!!!!

All set, nd J E R O M started flying the Pulsar at 32kmph through so called NH17…..

V R O o O o o O O.. M !!!!!!!!!! Destination: Javed Home…

Reached destination worth 6KM in less than 10 mins.. J E R O M, he did it….  :p

Next destination: Muzhapilangaad DRIVE in Beach.. Dist: 12Kms Vehicle: WAGON R!!!

BTW, one more guy joined Us, sorry dat I don remember his name  :D!!!

[a small TIME GAP]

03:43:52PM

loc: Muzhapilangaad DRIVE in Beach Entrance…

Wagon R just failed to overpass the muddy entrance, f***, we are stuck!!!!

Not only in films, you find some good gangs to help out…

2 mins it tuk, JAVED just changed the gear, accelerate, 6 – 7 forces on Wagon-R to a particular direction and we just digged it out!!! Force is really a f***ing VECTOR quantity.. lol!!!!

Rushed to one end of Beach… Yeah, we found it… But “NOTHING HAPPENINGS”

FLASH NEWS: We will have to stop Adventurous activity as it seems to be DANGER!!!   #WTF

Safeguard with a green costume…

J, “So sad, Whats happening?”

Security, ” It was going good during morning.. No big Queue, we were enjoyin the parasailing again and again as it is FREE of COST!!!”

J, “FREE???? (WT*), we missed it….”

W A I T !!! W A I T !!!!!

They are going to restart, will be issuing pass for 2 more.. But we are 4.. again W*F!!!!

We rushed to the counter, asked for 2, but.. Where the f*** did that a**hole come from???

NOW, We gotta adjust with 1 pass and 4 guys!!! again #WTF

and Unfortunately, I was the LUCKY GUY!!! 😀

and rest……….

End of an ERA!!!

Posted: February 23, 2011 in Uncategorized

Jan 2008, Tharheeb was no more in search page of ORKUT!!! It was a great end/START. Virtual world was digging my ***, so was my life..

Social Networking –  What we earned??

Its just a Global perspective, never for an ordinary man. Its just another marketing tool. So did I find facebook, but got addicted..

😦

With all my dedicated Farmville neighbors, My group/community active members, I take this post as a message that I WILL be MISSING your status and Posts in Facebook here on…

But deep inside, I have relieved a sort of Tension mind from a Big  NETWORK!!

nTe swantham Pilaathosum Sasiyum

Posted: December 8, 2010 in Uncategorized

Some characters in your life, whom You never can forget.. the days you spent with them, mad, crazy things you did.. WOW!!

And nw in my case… for me, they are PILAATHOSE & SASI….

Before starting,

All characters appearing in this work are REAL. Any resemblance to FICTIOUS persons, living or dead, is purely coincidental…. 😉

PEC, Pondicherry Engineering College.

Kaalam poya pokke!!! 2003-04, All set to live in a new WORLD, started my career.. Mechanical Engineering. Now, this has got No role to play here. To start with, It was a long way from my dept. to Hostel, and I have to walk all way alone.. College buses for Day schoolers, Cricket matches from tennis court, Basket ball, “Ollypse”, everything happening in full flow…

In midst of walking through this busy lane, I was trying my best to hear “Prakruthiyude Shabdam” and to get into a world of my own.. Aa Nishabdadayiloode nadakumbozhaayirunnu, pinni ninnoru vili,

“Nee MAHEyil ninalle?”…

a moment of silence, with same college buses, cricket matches from tennis court, Basket ball….

My first meeting with PILAATHOSE, in Kaaki shirt and Pants..

 

[Stay tuned.. ;)]


Heroism in/with Corporate World..

Posted: November 29, 2010 in Uncategorized

Well, it is a sort of continuation for where I stopped last time.

Am so much thankful to my first co. even though they din pay me well, They gave me a break. After all its corporate World, “Love your Job, Not your Company”. So did I, stopped loving them. But never did I thought that they will even freeze my Salary Bank acc., as I was to serve Notice Period, “Arey baayi, but am not interested even in getting either a relieving letter or Experience  cert.  @#$*&(^%!!”

My December month salary got freezed in CORPORATION BANK, M G Road, Bangalore.

As per the law, they don’t even have the rights to do so. But…

😦

I went and met Branch Manager, He was so rude to me. He was not even ready to explain the reason.  &^%$(*@…

Ombudsman, Reserve Bank of India – Are you aware of this? Even not me, at that time.

Just went into their site, logged in my complaint with all details..

2-3 days passed, There comes the mail from CORPORATION @#$%*&^%….

I rushed to the Bank, Manager was out of station, I was to Wait for him.

There he comes, “Yes, How can I help you?”

Sir, I am Tharheeb.

“Oh, How are you? When did you come? Come, Sit down.”

Thank you, sir. So, what more should I do?

“Hey, that day, I just asked you to change your acc. from salary to personal, You din even wait and rushed out, am really sorry, Now you should have not gone upto ombudsman, (with a f***ing smile). Now, you please write a letter stating that, I, Tharheeb, got my acc. defreezed and now can have transactions with Corporation bank so and so…”

Asshole was drenching in sweat. Well, I too din play more, just wrote that letter with a sign and asked him to get me money and I ll hand over the letter.

For first time, I saw Manager of a Bank, going to Cash counter, withdraw money for his customer, PROUD enough…

It all happened in 30+ mins of time.

30+ mins of Heroism……..